رواسازی و بررسی اعتبار پرسشنامه سبك زندگی موثر بر وزن

مقدمه :هدف پژوهش حاضر رواسازي و بررسي اعتبار پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن بود. روش: بدين منظور 100 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد بهشتي كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اطمينان از اعتبار ترجمه، روش هاي زير شامل تحليل گويه ها (درجه دشواري، ضريب تميز و روش لوپ)، روايي (روايي محتوا و روايي سازه كه خود شامل تحليل عاملي تاييدي و همبستگي دروني بود) و اعتبار (عامل ها و نمره كل پرسشنامه) بكار رفت. يافته ها: تحليل عاملي تاييدي، پنج عامل: هيجان هاي منفي،در دسترس بودن، فشار اجتماعي، ناراحتي جسماني و فعاليتهاي مثبت را تاييد كرد. ميزان آلفا براي عامل ها بين 0.71 تا 0.78 بدست آمد. نتيجه گيري: به طور كلي مي توان گفت پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن معتبر شناخته شده و با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان از آن در تحقيقات مربوط به رفتارهاي خوردن و مهار وزن استفاده كرد.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *