پرسش و پاسخ

در این بخش می توانید سوال و یا مشکل خود را مستقیما با دکتر سمیه بابائی مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ شما توسط ایشان داده خواهد شد.

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) اختلالی است که برخی از افراد پس از تجربه یک رویداد تکان دهنده، ترسناک یا خطرناک دچار آن می شوند.
ترسیدن در طول و پس از یک حادثه استرس زا طبیعی است. ترس باعث ایجاد تغییرات بسیار سریع در بدن برای کمک به دفاع در برابر خطر یا اجتناب از آن می شود.

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) اختلالی است که برخی از افراد پس از تجربه یک رویداد تکان دهنده، ترسناک یا خطرناک دچار آن می شوند.
ترسیدن در طول و پس از یک حادثه استرس زا طبیعی است. ترس باعث ایجاد تغییرات بسیار سریع در بدن برای کمک به دفاع در برابر خطر یا اجتناب از آن می شود.

اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) یک اختلال مغزی با مشخصه الگوی مداوم از بی توجهی و/یا بیش فعالی تکانشگری است که در عملکرد یا رشد فرد تداخل ایجاد میکند.