رویکرد جامع/تحلیلی

رواندرمانی جامع با رویکرد تحلیلی (روانکاوانه) به مراجعان در فهم و بازسازی خویش در رویارویی در مسیر زندگی یاری می رساند. نگاه جامع این امکان را فراهم می آورد که تمامی ابعاد فرد (زیستی، رفتاری، شناختی، روانی، ارتباطی، اجتماعی اقتصادی، معنایی و …) به عنوان یک کل در نظر داشته شود. از سوی دیگر این نگاه جامع امکان یکپارچگی سازی رویکرد کلاسیک روانکاوی را با روند در حال تغییر رواندرمانی تحلیلی معاصر فراهم می آورد و از هم پوشانی با نظریه دلبستگی و پیشرفت های اخیر نظریه شناختی نیز بهره می برد.

روان درمان انفرادی

روان درمان انفرادی با رویکرد جامع تحلیلی  به مراجعان  با نشانه های  جدی بیماری روانی کمک می کند تا ریشه های پیچیده، عمیق و بعضا ناهشیار و نیه هشیار هیجانی و ارتباطی مسایلشان  را دریافت کرده و تغیییر دهند. روندی که به کاهش چشمگیر نشانه ها و درماندگی ناشی از آن میانجامد. این مسیر محدود به اختلالات روانی نیست و بسیاری از افراد که از فقدان معنا در زندگیشان در رنجند و نیز افرادی که رضایتمندی بیشتری در زندگی میجویند نیز در این مسیر گام می نهند.

 اختلالات خوردن، رفتارهای وسواسی، اختلالات روان تنی، ترس های مرضی و فوبی ها،  احساس اضظراب و افسردگی، مشکل در تمرکز، نارضایتی شغلی، ناکامی در شکل دهی روابط رضایت بخش،  مثال هایی از کاربرد این نوع روان درمانی است. این درمان گاه به تنهایی و گاه در همراهی با سایر درمانها ( از جمله گاهی درمان دارویی در موارد نیاز) کارایی به سزایی دربهبود سلامت روانی/جسمی و توانایی مدیریت بهینه فرد در زندگی دارد.