رویکرد جامع/تحلیلی

رواندرمانی جامع با رویکرد تحلیلی (روانکاوانه) به مراجعان در فهم و بازسازی خویش در رویارویی در مسیر زندگی یاری می رساند. نگاه جامع این امکان را فراهم می آورد که تمامی ابعاد فرد (زیستی، رفتاری، شناختی، روانی، ارتباطی، اجتماعی اقتصادی، معنایی و …) به عنوان یک کل در نظر داشته شود. از سوی دیگر این نگاه جامع امکان یکپارچگی سازی رویکرد کلاسیک روانکاوی را با روند در حال تغییر رواندرمانی تحلیلی معاصر فراهم می آورد و از هم پوشانی با نظریه دلبستگی و پیشرفت های اخیر نظریه شناختی نیز بهره می برد.

خدمات غیرحضوری:

(صوتی/ تصویری با تلفن ، سکایپ، واتساپ و دیگر برنامه ها)

طی سالها رواندرمانی تلفنی و آنلاین با مراجعان فارسی زبان داخل ایران (از تهران، سایر شهرستان ها) و نیز خارج از ایران (آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، اروپا) تاثیرگذاری شایان توجه این نوع خدمات را به تجربه دریافته ام. با وجود برخی انتقادها به روان درمانی غیر حضوری، پژوهش ها حاکی از موثر بودم این نوع خدمات در طیف وسیعی از موضوعات روانشناختی در قالب های متفاوتی مانند (درمان انفرادی، زوج و خانواده و حتی نظارت بالینی) بوده است. از جمله موارد در این خصوص می توان از اختلالت خلقی واضطرابی (همجون وسواس، افسردگی و …) نام برد. موضوعات ارتباطی، چالش در صمیمیت با افراد مهم زندگی، همچنین طیف وسیعی از دیگر مشکلات (خودپنداره، جرات ورزی، مدیریت استرس، مدیریت فرزند، مسایل تحصیلی و شغلی و …) نیز در این زمره جای دارند.