رویکرد جامع/تحلیلی

رواندرمانی جامع با رویکرد تحلیلی (روانکاوانه) به مراجعان در فهم و بازسازی خویش در رویارویی در مسیر زندگی یاری می رساند. نگاه جامع این امکان را فراهم می آورد که تمامی ابعاد فرد (زیستی، رفتاری، شناختی، روانی، ارتباطی، اجتماعی اقتصادی، معنایی و …) به عنوان یک کل در نظر داشته شود. از سوی دیگر این نگاه جامع امکان یکپارچگی سازی رویکرد کلاسیک روانکاوی را با روند در حال تغییر رواندرمانی تحلیلی معاصر فراهم می آورد و از هم پوشانی با نظریه دلبستگی و پیشرفت های اخیر نظریه شناختی نیز بهره می برد.

خانواده درمانی

خانواده درمانی، درمان مشترک با دو یا بیشتر از دو نفر از اعضای یک خانواده به منظور تحول الگوهای ناسالم ارتباطی و تعاملی است. این ر.ن در بیشتر موارد با مشکل کودک یا نوجوان خانواده آغاز می شود. فردی که همه افراد خانواده بر این باورند که او مشکل اصلی خانواده است. در حالیکه نقشی که تک تک اعضا خانواده بازی می کنند و نحوه ارتباط آنهابا یکدیگر  در بروز این نشانه در فرد مشکل دار بسیار مهم تر است.

خانواده درمانی می تواند در مواجه با اتفاق خاص در خانواده مثل طلاق، تولد فرد جدید خانواده، ازدواج مجدد، اعتیاد، اغلب ناسازگاری های کودکی و نوجوانی موثر واقع شود. همچنین در بسیاری موارد که درمان انفرادی برای فرد محل خطر است یا امکانپدیر نیست خانواده درمانی غالبا یک رویکرد مناسب است.