رویکرد جامع/تحلیلی

رواندرمانی جامع با رویکرد تحلیلی (روانکاوانه) به مراجعان در فهم و بازسازی خویش در رویارویی در مسیر زندگی یاری می رساند. نگاه جامع این امکان را فراهم می آورد که تمامی ابعاد فرد (زیستی، رفتاری، شناختی، روانی، ارتباطی، اجتماعی اقتصادی، معنایی و …) به عنوان یک کل در نظر داشته شود. از سوی دیگر این نگاه جامع امکان یکپارچگی سازی رویکرد کلاسیک روانکاوی را با روند در حال تغییر رواندرمانی تحلیلی معاصر فراهم می آورد و از هم پوشانی با نظریه دلبستگی و پیشرفت های اخیر نظریه شناختی نیز بهره می برد.

نظارت (سوپرویژن):

یکی از بخشهای اساسی از روند آموزش دانشجویان رشته های مشاوره، مددکاری، روانشناسی و روانپزشکی سوپویژن (نظارت)  بالینی است. این روند حتی پس از دوران دانشجویی ودر مراحل بسیار پیشرفته تر زندگی حرفه ای یک درمانگر نیز میتواند نقش بسیار اساسی داشته باشد.