رویکرد جامع/تحلیلی

رواندرمانی جامع با رویکرد تحلیلی (روانکاوانه) به مراجعان در فهم و بازسازی خویش در رویارویی در مسیر زندگی یاری می رساند. نگاه جامع این امکان را فراهم می آورد که تمامی ابعاد فرد (زیستی، رفتاری، شناختی، روانی، ارتباطی، اجتماعی اقتصادی، معنایی و …) به عنوان یک کل در نظر داشته شود. از سوی دیگر این نگاه جامع امکان یکپارچگی سازی رویکرد کلاسیک روانکاوی را با روند در حال تغییر رواندرمانی تحلیلی معاصر فراهم می آورد و از هم پوشانی با نظریه دلبستگی و پیشرفت های اخیر نظریه شناختی نیز بهره می برد.

زوج درمانی

در دوران کنونی شاهد آسیب پذیری و شکننده شدن روابط زوج ها بسیاری هستیم . چالش در تنظیم رابطه با خانواده زوج، تعارضلت پیرامون موضوعات مالی و اقتصلدی، مسایل جنسی، خیانت، عدم تفاهم، مشکلات پیرامون مسایل قبل،و بعد یا در حین جدایی و اختلاف نظر در مورد مدیریت کودکان تنها گوشه ای از مسایلی است که زوج ها در تعاملات خود با آن مواجه اند.

جلسات زوج در هر مقطعی از رابطه می تواند موثر واقع شود. پیشگیری از ایجاد و وخیم شدن مشکل، افزایش رضایت مندی زوجی، تنظیم و هماهنگی مجدد زوجین در مراحل گذار (همجون مهاجرت و میانسالی) نمونه کوچکی از اهداف زوج درمانی است.

در مراحل عمیق تر این جلسات، زوجین از تاثیر ساختارها و مدل های روانی عمیق فردی خود در ارتباطات صمیمانه آگاه می گردند. مدل های روانی ذهنی که غالبا  برآمده و شکل گرفته در خانواده قبلی فرد است که در حال حاضر مانع رشد و غنای رابطه می گردند. این مدل ها و ساختارها در درآمیختگی با مدل و ساختار روانی زوج دیگر (که آن نیز ممکن است برآمده از ساختارهای روانی ناکارامد قبلی  باشد) پویشی شکل می دهد که میتواند در بسیاری از موارد مانع از شکل گیری و رشد صمیمیت زوجین باشد.