رواسازي و بررسي اعتبار آزمون بازخورد خوردن

هدف: هدف پژوهش حاضر رواسازي و بررسي اعتبار آزمون بازخورد خوردن بود. روش: بدين منظور 100 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد بهشتي که بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. روشهاي بکار رفته شامل تحليل گويه ها (درجه دشواري، ضريب تميز و روش لوپ)، روايي سازه (تحليل عاملي تاييدي و همبستگي دروني) و اعتبار (عاملها و نمره کل پرسشنامه) بودند. نتايج: در تحليل عاملي تاييدي سه عامل رژيم لاغري، پرخوري و اشتغال ذهني با غذا و مهار دهاني تاييد شدند. اعتبار اين آزمون از طريق محاسبه آلفا کرونباخ 86/0 بدست آمد. بحث: با در نظر گرفتن نتيجه اين پژوهش مي توان گفت آزمون بازخورد خوردن به طور کلي ابزار معتبري است و مي توان از آن جهت سنجش بازخوردها و رفتارهاي بيمار گون خوردن در جمعيت ايراني استفاده کرد.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *